Krigsflygskolans Kamratförening                                                                                                                                             åter startsidan

 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007

 

Föreningen hade vid årets utgång 357 medlemmar (en minskning med 103 medlemmar).

Minskningen beror i huvudsak på att en rensning av icke betalande medlemmar sedan 2006 har gjorts.

 

Styrelsen har bestått av :

Åke Andersson*                  Ordförande   

Christer Jönsson                   v.ordförande

Kennerth Gyllström*            kassör

Hans-Bertil Sinclair*            sekreterare

Anita Larsson*                     Klubbmästare      

Gitt Andersson                     ledamot

Robin Wallinder-Mähler       -”-                

Jan-Erik Nordh                    -”-                                      

 

Enligt årsmötesbeslut 2007 har två ledamotsplatser varit vakanta mht förslag om ändringar i stadgarna.

 

* Styrelsens AU

 

Revisorer

Siv Olsson, Göte Eriksson        

Göran Johansson (ersättare), Hans Gustafsson (ersättare)

 

Valberedning

Gunnar Hallevåg (sammankallande), Lennart Engström, Bengt Eskilsson

 

Vid senaste årsmötet 2007 var 34 medlemmar närvarande.

Föreningen har under året genomfört ett arrangemang under benämningen ”Minnenas promenad” på F5-området som lockade hela 70 deltagare samt studiebesök i ”Berget” Hästveda med 55 deltagare. Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden. Föreningens ekonomi framgår av särskild förvaltningsberättelse.

 

Ljungbyhed 2008-06-28

 

 

Åke Andersson                        Christer Jönsson               Hans-Bertil Sinclair             

 

 

Kennerth Gyllström                  Anita Larsson                   Gitt Andersson                                          

 

Robin Wallinder-Mähler           Jan-Erik Nordh